رفقا، دوستان و خلق های آگاه و مبارز ايران!

 

اين سايت به همت و ابتکار تعدادی از دوستداران چريک های فدايي خلق ايران تاسيس و بر روی شبکه جهاني اينترنت قرار داده شده است.

 

با آگاهي به اين واقعيت که چريک های فدايي خلق در طول چند دهه، در مبارزه بر عليه رژيم های شاه و جمهوری اسلامي، همواره معرف صداقت و صميميت انقلابي بوده و با عملکردها و موضع گيری های صحيح و قاطع خود، به خصوص در مقاطع حساس و مهم جنبش نشان داده اند که مدافعين راستين کارگران و زحمتکشان و ديگر توده های دربند ايران مي باشند، ما، با توجه به نقش و جايگاه ويژه و تاريخي رفيق اشرف دهقاني چه در صفوف چريک های فدايي خلق و چه در سطح جنبش کمونيستي ايران، اين سايت را به نام رفيق اشرف دهقاني تاسيس نموديم.

 

هدف ما از اقدام به راه اندازی اين سايت آن است که ضمن اشاعه نظرات چريک های فدايي خلق و با هرچه بيشتر دردرسترس قرار دادن آثار و نوشته های رفيق اشرف، بکوشيم به نوبه خود در جهت نشر ايده های درست و انقلابي و صيقل بخشيدن به آگاهي کمونيستي در سطح جنبش گام برداريم.

 

اين سايت نه يک ارگان خبری بلکه سايتي سياسي اجتماعي است. در ضمن، علاوه بر آنچه ذکر شد، صفحاتي چند از اين سايت را به منظور حفظ و اشاعه دستاوردهای فکری فرهنگي جنبش دمکراتيک و ضدامپرياليستي جامعه مان، به ارائه هنر و ادبيات انقلابي و به يادمان خاطره سترگ زنان و مردان دلير و فرزانه ای اختصاص داده ايم که "در کشاکش دهر، سنگ زيرين آسياب" بودند و با زندگي و مرگ شان "آتش در نيستان های متروک" برافروختند.

 

با سپاس از ديدارتان و با اميد به اينکه ما را با سوالات، پيشنهادات و يا انتقادات سازنده خود، در هرچه بيشتر غنا بخشيدن به مضمون و محتوای اين سايت ياری رسانيد!

 

 

دوستداران چريک های فدايي خلق ايران

مهرماه 1381 برابر با اکتبر 2002