دسامبر 11, 2023

انفجار در بیروت و فریاد انقلاب توده‌ها!