سپتامبر 26, 2020

انفجار در بیروت و فریاد انقلاب توده‌ها!