سپتامبر 26, 2021

بیانیه

زنده باد «نان، مسکن، آزادی»! زنده باد انقلاب! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! با فرارسیدن سومین سالگرد قیام دی ماه...