سپتامبر 28, 2023

مصاحبه رفیق اشرف دهقانی با رادیو همبستگی سوئد در باره جنبش  انقلابی اخیر