دسامبر 11, 2023

مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷