سپتامبر 28, 2023

مصاحبه پيام فدايی با رفيق اشرف دهقانی در مورد رويدادهای اخير آذربايجان و مساله ملی به زبان کردی