ژوئن 17, 2021

مصاحبه پيام فدايی با رفيق اشرف دهقانی در مورد رويدادهای اخير آذربايجان و مساله ملی به زبان کردی

error: Content is protected !!