آگوست 14, 2022

«ققنوس سرخ» چریک فدایی خلق رفیق مسعود احمدزاده