دسامبر 11, 2023

فراخوان به آکسیون اعتراضی علیه احکام وحشیانه اعدام‏ و در حمایت از مبارزات دلیرانه کارگران هفت تپه