دسامبر 4, 2023

علیه جنایت جمهوری اسلامی در حق خلق بلوچ بپاخیزیم!