جولای 31, 2021

شگل‌گیری چریکهای فدائی خلق، و نقد تاریخ جعلی