دسامبر 11, 2023

شگل‌گیری چریکهای فدائی خلق، و نقد تاریخ جعلی