ژوئن 28, 2022

شگل‌گیری چریکهای فدائی خلق، و نقد تاریخ جعلی