می 21, 2022

شکل گیری چریکهای فدایی خلق، و نقدِ تاریخ جعلی