دسامبر 2, 2022

شکل گیری چریکهای فدایی خلق، و نقدِ تاریخ جعلی