دسامبر 11, 2023

شکل گیری چریکهای فدایی خلق، و نقدِ تاریخ جعلی