اکتبر 24, 2021

شکل گیری چریکهای فدایی خلق، و نقدِ تاریخ جعلی