دسامبر 11, 2023

«جنگ با تروریسم»، ادعاها و واقعیات