دسامبر 11, 2023

تداوم جنايات رژيم در آذربايجان برعليه خلق ترک!